Tin mới đăng

Hội thảo và tạp chí

Các hội thảo và thông báo nộp bài tạp chí năm 2021

1. Hội thảo ATC 2021

    - Website: http://atc-conf.org/

    - Manuscript submission: June 10, 2021

    - Notification of acceptance: July 20, 2021

    - Camera-ready submission: July 30, 2021

 2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật (Journal of Science and Technology - JST)

    - Website: www.jst.hust.edu.vn

3. Tạp chí REV Journal on Electronics and Communications (REV-JEC)

    - Website: www.rev-jec.org

    - Xuất bản định kỳ 04 số/năm

4. Tạp chí Journal of Science and Technology on Information and Communications (JSTIC)

    - Website: http://jstic.ptit.edu.vn/

    - Xuất bản định kỳ 04 số/năm