Tin mới đăng

Môn học Anten và truyền sóng

Slide bài giảng Anten và truyền sóng (slide pdf)

 

Tài liệu tham khảo

- CONSTANTINE A. BALANIS, "Antenna Theory Analysis and Design", 4th Edition. (download)