Tin mới đăng

Các website tham khảo

1. http://www.qsl.net/va3iul/

2. http://www.jpier.org/PIER/: Tạp chí quốc tế về trường điện từ không cần trả phí đọc

3. http://eceweb1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/: Giáo trình online về trường điện từ có file thực hành

4.http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp: Các tạp chí của IEEE

5. Tham khảo các dải tần số cho hệ thống 3G/4G

6. https://www.microwaves101.com